mlo.rs mlo.rs - M & A Advokatska kancelarija Markovic i saradnici

mlo.rsWebsite Profile

Title: M & A Advokatska kancelarija Markovic i saradnici
Keywords:
Description:M & A Advokatska kancelarija Markovic i saradnici O nama OBLASTI RADA Tim Klijenti Aktuelnosti Kontakt O nama Oblasti rada Tim Klijenti Aktuelnosti Kontakt O nama OBLASTI RADA Tim Klijenti Aktuelnosti
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

mlo.rs Information

Website / Domain:mlo.rs
Website IP Address:85.17.187.35
Domain DNS Server:ns89.adriahost.com,ns90.adriahost.com

mlo.rs ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

mlo.rs Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

mlo.rs WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding
Content-Type text/html
Server nginx admin
Date Mon, 24 Sep 2018 22:49:56 GMT

mlo.rs WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

mlo.rs Similar Website

Domain WebSite Title
advokat-simic.co.rs Advokatska kancelarija Simi? i saradnici
trifkovicmilovanovic.rs Advokatska kancelarija Trifkovi? & Milovanovi? i saradnici
marklaw.rs Advokatska kancelarija Markovic & Zafirovic - MarkLaw.rs
stanisic.rs Advokatska kancelarija Stani?i?
advokatimuhic.com Advokatska kancelarija "Muhi? i dr"
advokatedinhodzic.com Edin Hod?i? | Advokatska kancelarija
advokatbraletic.com ADVOKATSKA KANCELARIJA
ns-advokati.com Advokatska kancelarija
advokancelarija.com Advokatska kancelarija
advokathrvacic.ba Advokatska kancelarija Advokat Esad Hrva?i? Sarajevo
blecicpartners.rs Ble?i? i Partneri | Advokatska kancelarija | Beograd | Srbija
borozanwinterfeldt.com Advokatska kancelarija Borozan & Winterfeldt - Kancelarija
advokat-velickovic.rs Advokat Veli?kovi? M. Veljko-Advokatska kancelarija ,"Veli?kovi?"
advokativic.com Advokatska kancelarija Ivi?, Pravni saveti i zastupanje. Javne nabavke
advokatikotor.com Advokati Kotor - Advokatska Kancelarija ??eki? i ?uri?kovi?
advokat-numanovic.com ADVOKAT Numanovic Semso 鈥?Bosna i Hercegovina 鈥?Advokatska kancelarija
drveniadvokat.com Najdrvenija advokatska e – kancelarija – U?ite i zatvorite vrata
advokatpucar.com Advokatska kancelarija Miljkan Pucar

mlo.rs Alexa Rank History Chart

mlo.rs aleax

mlo.rs Html To Plain Text

M & A Advokatska kancelarija Markovic i saradnici O nama OBLASTI RADA Tim Klijenti Aktuelnosti Kontakt O nama Oblasti rada Tim Klijenti Aktuelnosti Kontakt O nama OBLASTI RADA Tim Klijenti Aktuelnosti Kontakt O nama Markovi? i saradnici Advokatska kancelarija Markovi? & Saradnici je dinami?na advokatska kancelarija koja je stekla renome vode?ih stru?njaka iz oblasti privrednog prava. Mi uspe?no iznalazimo re?enja za slo?ene probleme iz oblasti kako materijalnog, tako i procesnog prava, ?esto u saradnji sa dr?avnim institucijama i doma?im i stranim privrednim subjektima. Konstantno streme?i da prona?emo nova re?enja za aktuelne probleme, ostajemo u samom vrhu pravnih doga?anja. Kancelarija se koncentri?e na pojedina?ne potrebe i zahteve svakog klijenta, kako bi sa velikim znanjem i iskustvom na svim pravnim poljima pru?ila najvi?i nivo pravnih usluga. Na? pravni tim od ?est advokata, pripravnika i drugog osoblja za podr?ku, pre svega po koli?ini i vrednosti uspe?nih transakcija izvr?enih za na?e klijente, je me?u vode?im advokatskim kancelarijama u Srbiji. Stoga na?e znanje i praksa, daju na?im klijentima komparativnu prednost u Srbiji. Posebna nam je ?ast ?to su gotovo svi na?i klijenti, dugogodi?nji, od svog samog osnivanja ili od po?etka obavljanja delatnosti u Srbiji te ?to smo njihova advokatska kancelarija izbora kao va?ni partner stalne pravne pratnje njihovog poslovanja u Srbiji. Oblasti rada Kompanijsko pravo Statusne promene i akvizicije Pravo konkurencije Pravno organizovanje me?unarodnog poslovanja Bankarstvo i lizing Radno pravo Nekretnine Ljudska prava i neprofitne organizacije Prevodila?ke usluge Poreski konsalting Ste?aj i restruktuiranje Re?avanje sporova Intelektualna svojina i informacione tehnologije Medijsko pravo Farmaceutsko pravo KLIJENTI Na?i klijenti su pre svega renomirane doma?e i strane, me?unarodne kompanije koje se bave razli?itim poslovnim aktivnostima i uglavnom predstavljaju pionire i lidere u svojim granama poslovanja, kao ?to su: finansije, lizing, brokersko-dilerski poslovi, mediji, advertajzing, film, izdava?tvo, farmacija, proizvodnja, trgovina, hotelijerstvo, ?tamparstvo, itd. Tako?e, zastupamo NVO, neinstitucionalizovane pokrete kao i doma?a i strana fizi?ka lica. Lista klijenata je dostupna na poseban upit. Na? Tim Du?ka Markovi? advokat Du?ka Markovi? Obrazovanje: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1988) ?lanstvo: Advokatska komora Beograda (1991) Oblasti: Savetovanje i pravno organizovanje me?unarodnog poslovanja, Pravne analize i saveti, Kompanijsko pravo, Statusne promene i Akvizicije, Izrada i revizija ugovora sa me?unarodnim elementom, Re?avanje sporova, Pravo konkurencije, Imovinsko pravo, Pravo industrijske svojine i Autorsko pravo. Advokat Du?ka Markovi? je osniva? i nosilac advokatske kancelarije Markovi? i Saradnici. U advokaturi se nalazi ve? ?etvrt veka za koje vreme su promene i tranzicija na?eg pravnog sistema i njegovih institucija kao i promene u me?unarodnom privrednom ambijentu formirale nezamenljivo iskustvo iz svih oblasti privrednog prava na koje se od samog po?etka fokusirala i specijalizovala. Klijentima kancelarije, Du?ka pre svega daje ?iru pravnu analizu i pravni savet o svim aspektima privrednog poslovanja, pravno organizuje njihove me?unarodne poslove, vodi pregovore i ugovaranja na srpskom i engleskom jeziku u vezi sa poslovima sa ino elementom, bavi se autorskim, srodnim i pravima industrijske svojine te zastupa klijente u sudskim i upravnim postupcima pred nacionalnim i me?unarodnim organizacijama iz ovih oblasti. Jasmina Krsti? advokat Mirjana Risti? advokat Marija Cvetkovi? advokat Jasmina Krsti? Obrazovanje: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2001) Specijalisti?ke studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu Akcije i berzansko pravo (2006) ?lanstvo: Advokatska komora Beograda (2004) Medijator u Privrednoj komori Srbije (2014) Oblasti: Kompanijsko pravo, Statusne promene i Akvizicije, Re?avanje sporova, Medijacija, Pravo konkurencije, Radno pravo, Imovinsko pravo. Advokat Jasmina Krsti? je u timu advokatske kancelarije Markovi? i Saradnici od 2001. godine, gde je odmah nakon zavr?etka studija zapo?ela i uspe?no zavr?ila pripravni?ki sta? i postala njen vode?i advokat. U svom vi?egodi?njem radu opredelila se za specijalizaciju privrednog prava gde je stekla bogato i zna?ajno iskustvo u svim njegovima oblastima: kako statusnog tako i zastupanja na sudu u svim privrednim sporovima, zastupanja pred NBS, pred Komisijom za HoV, pred Komisijom za konkurenciju, pred APR, i svim drugih institucijama i organima koji odlu?uju o odre?enim pravima i obavezama privrednih subjekata. Jasmina je tako?e vode?i advokat kancelarije za oblast radnog prava i zastupanja u radnim sporovima. Jasmina je osniva? Nacionalnog udru?anja medijatora Srbije. Mirjana Risti? Obrazovanje: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2006) ?lanstvo: Advokatska komora Beograda (2009) Oblasti: Finansijski i operativni lizing, Bankarski i Meni?ni poslovi, Izvr?enja, Re?avanje sporova, Ste?aj i Restruktuiranje, Carinski sporovi, Me?unarodni trgovinski ugovori Advokat Mirjana Risti? je saradnik advokatske kancelarije Markovi? i Saradnici od 2007, u kojoj je odmah po zavr?etku studija obavila svoj pripravni?ki sta? i nastavila rad u svojstvu advokata. Mirjana je vode?i advokat kancelarije za sektor zastupanja iz oblasti lizinga, zastupanja u izvr?nim i parni?nim postupcima povodom realizacije ugovora o finansijskom i operativnom lizingu, kao i iz drugih oblasti finansijskog prava. Mirjana je kroz vi?egodi?nje svakodnevno zastupanje pred sudom stekla ogromno iskustvo u oblasti sudske naplate potra?ivanja posebno sudske naplate menica, kao i u postupcima ste?aja i restruktuiranja. Mirjana zastupa klijente i u upravnim postupcima i specifi?nim upravnim sporovima proisteklim iz carinskih postupaka. Marija Cvetkovi? Obrazovanje: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu ( 2011) ?lanstvo: Advokatska komora Beograda (2014) Oblasti: Intelektualna svojina, Pravo Informacionih tehnologija, Medijsko pravo, Kompanijsko pravo, Statusne promene i Akvizicije, Me?unarodni trgovinski ugovori, Ljudska prava i saradnja sa NGO sektorom Advokat Marija Cvetkovi? je saradnik advokatske kancelarije Markovi? i Saradnici od 2012. godine, gde je odmah nakon zavr?etka studija zapo?ela i uspe?no zavr?ila pripravni?ki sta? te nastavila rad u svojstvu advokata. Marija klijentima pru?a usluge iz oblasti: prava intelektualne svojine i informacionih tehnologija ?to podrazumeva, ali se ne ograni?ava na: nacionalnu i me?unarodnu registraciju i za?titu ?igova, izradu medijskih posebno filmskih ugovora, re?avanje sporova iz oblasti autorskog i srodnih prava; sprovo?enja statusnih promena i preuzimanja, izrade i revizije ugovora o me?unarodnoj prodaji i distribuciji robe na srpskom i engleskom jeziku. Tako?e, savetuje privredna dru?tva u re?avanju svakodnevnih pravnih problema u cilju obezbe?enja njihovog zakonitog poslovanja. Ivan ?tuli? advokat Nedeljko Radoj...

mlo.rs Whois

Domain Name: MLO.RS


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en